đại tràng

Bệnh ngoại khoa – hội chứng tắc ruột

Lồng ruột: Là do đoạn ruột phí trên chui vào đoạn ruột phí dưới, có nhiều kiểu lồng khác nhau như lồng hồi – hồi tràng, lồng hồi – đại tràng, lồng đại..  Tắc ruột là một hội chứng do