khám ngực

Cách khám hô hấp lồng ngực

Đặt một bàn tay thoải mái lên một bên thành ngực và sử dụng bàn tay như một thước đo trong việc đánh giá sự giảm di chuyển một bên ngực trong..  Khám tổng quát bệnh nhân Đứng cuối giường