kỹ năng làm điều dưỡng

Thăm khám người cao tuổi, người tàn tật thế nào?

Giảm khả năng- Bất cứ sự hạn chế hoặc thiếu khả năng nào (do suy yếu) trong việc thực hiện một hoạt động trong phạm vi bình thường, tức là hoạt..  Điều này là quan trọng, đặc biệt là ở