rối loạn nhân cách

Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (BPD)

Mối quan hệ thường ở tình trạng hỗn loạn. Thường cảm thấy một mối quan hệ yêu – ghét với người khác. Có thể lý tưởng hóa một người nào đó một thời..  Định nghĩa Rối loạn nhân cách ranh