thuyết trình bệnh án

Kỹ năng trình bày một ca bệnh tốt nhất

Ở một bệnh nhân hoàng đản, hãy nói rõ nếu bệnh nhân chưa từng ở nước ngoài, không có bất cứ tiêm truyền hay sử dụng thuốc gần đây, không tiếp..  Trình bày với các bác sỹ Y học là