tiểu sử bệnh nhân

Cách kiểm tra trạng thái tinh thần khi khám bệnh

Tâm trạng là một trạng thái biểu lộ riêng của bệnh nhân và là đánh gíá chủ yếu thông qua việc truyền tải cảm giác trong suốt cuộc kiểm tra, mặc dù việc..  Kiểm tra trạng thái tinh thần cho